Funktioner i Tenilo

Tenilo är byggt för att passa verksamheten på boenden inom omsorgen. I systemet fördelas dagliga brukar- och boendeaktiviteter jämnt mellan personalen. För att få en lättöverskådlig vy visas aktiviteterna i tydliga färgkodningar med en aktuell status.

För planerare

Planerings­kalender

Ger en strukturerad vy över planerade aktiviteter, vilket underlättar för administratören att skapa och hantera aktiviteter och avvikelser.

Turplanering
Genom att använda turer eller kolumner, fyllda med både brukarstyrda och allmänna aktiviteter, kan du skapa en jämn arbetsfördelning. Detta bidrar till en positiv arbetsmiljö och ökar personalens trivsel.

Daglig översiktsvy
I planeringskalendern får du en daglig överblick som hjälper dig visuellt att se att du har en rimlig fördelning mellan aktiviteter och personal.

Frekvent återkommande aktiviteter
Aktiviteterna återkommer frekvent och genererar automatiskt veckovisa planeringar. Som planerare behöver du bara hantera avvikelser och tillfälliga aktiviteter

För personalen

Aktivitetstavlan

Personalen ser vilka aktiviteter som ska utföras under arbetspasset och signerar utförda aktiviteter. Genom användarvänlighet och visuell tydlighet är det lätt att göra rätt insats på planerad tid. Aktivitetstavlan kan köras på fullstor skärm, surfplatta eller i en mobil.

Detaljerad Information
Tavlan visar detaljerad information om de olika aktiviteterna. Utföraren har tillgång till en omfattande översikt som underlättar förberedelser och genomförande av planerade aktiviteter.

Hantera aktiviteter
Aktivitetstavlan erbjuder en rad smarta funktioner som historik över boendets aktiviteter den senaste veckan, möjlighet att registrera utförda insatser och skapa gruppaktiviteter med deltagarlista för en effektiv planering och uppföljning.

Signaturfunktion
Med signaturfunktionen är det möjligt för alla utförare att enkelt signera av alla utförda aktiviteter. Detta skapar en tydlig spårbarhet och dokumentation över varje aktivitet

För organisationen

Rapportverktyg

Ger underlag till analys av verksamheten för att skapa en högkvalitativ insats som främjar både boende och personal.

Skapa egna rapporter
Med hjälp av Tenilo kan du skapa rapporter baserade på den data som samlas in. Genom att analysera informationen om brukare, aktiviteter och signeringar kan du generera användbara rapporter som ger en djupare förståelse för individens behov och framsteg.

Dessa rapporter kan du använda som en vägledning för att uppdatera genomförandeplanen. Genom att identifiera mönster, trender och eventuella utmaningar kan vi skapa en mer effektiv plan som är anpassad efter brukarens aktuella situation och behov.

Aktivitetsfördelning över dygn
Genom att se aktiviteterna i visuell form får du en snabb och lättbegriplig bild av när olika aktiviteter äger rum.

Denna översikt kan vara till nytta för att planera och organisera dagliga rutiner eller scheman. Den kan också användas för att identifiera mönster eller obalanser i aktiviteterna under dagen, vilket kan vara användbart för att optimera tidsanvändningen och att säkerställa en jämn arbetsfördelning.

Prova Tenilo redan idag!